top of page

בלוג נדל"ן

מסמכים וטפסים חשובים

 1. הוצאת נסח טאבו

 2. סימולטור מס רכישה

 3. הזמנת מסמכי בתים משותפים


טפסים עיריית גבעתיים:

 1. טופס שינויי למחזיק בנכס ארנונה

 2. הוראה לחיוב ברכטיס אשראי ארנונה

 3. בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין

 4. תצהיר בעל רכב/מחזיק רכב

 5. ערעור על דו"ח חניה/ברירת קנס

 6. בקשה לתו דייר

הנדסה גבעתיים

 1. עיון בתיקי בניין

 2. פרסומי ועדת תכנון ובניה

 3. תכנית מתאר גבעתיים

צור קשר מנהל ההנדסה גבעתיים רח' שינקין 2, גבעתיים קבלת קהל במשרדי מנהל ההנדסה שינקין 2, גבעתיים יום א' - 08:30-10:30

יום ב' - 15:00-17:00

יום ג' - אין קבלת קהל

יום ד' - אין קבלת קהל

יום ה' - 08:30-10:30 מענה טלפוני בימים א', ג', ה' לאדריכלים וליזמים בלבד למזכירות המחלקה

לשכת מהנדסת העיר - 03-5722281

מזכירות רישוי על הבניה - 03-5722237

מזכירות פיקוח על הבנייה - 03-5722455

מזכירות אגף התכנון - 03-5722495 

פקוטוקול מסירה
פקוטוקול מסירה

החלפת משלמים סופרגז
החלפת משלמים סופרגז

טופס החלפת משלמים מי גבעתיים
טופס החלפת משלמים מי גבעתיים

טופס החלפת משלם חברת חשמל
טופס החלפת משלם חברת חשמל

bottom of page